برنامه کامل ۱۵ آذر ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۱۵ آذر ۱۳۹۸
آذر ۱۵, ۱۳۹۸

پرده هفتم در این روز جمعه هم مثل هفته قبل پنج بخش خواهد داشت که به ترتیب عبارتند از: یک قهرمان، چند ثانیه با شما، موج مثبت، کافه هنر و جمع جمعه ها.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه