برنامه کامل ۱۴ آذر ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۴ آذر ۱۳۹۹
۱۴ آذر ۱۳۹۹

چون دو روز قبل روز جهانی لغو برده‌داری بود؛ موضوع سی‌امین پادکست هفت «وحدت نژادی» تعیین شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه