برنامه کامل ۱۴ آبان ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۱۴ آبان ۱۳۹۹
آبان ۱۴, ۱۳۹۹

قسمت های این برنامه طبق روال هفته های اخیر در روزهای چهارشنبه، «سوپ جوجه برای روح» است و «خبرنگار». بدین امید که بشنوید و بپسندید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه