برنامه کامل ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

برنامه کامل ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
مرداد ۱۳, ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها سه بخش دارد که به ترتیب اجرا عبارتند از : صد پرسش صد پاسخ ، گرامافون ، کاوشی در تعصّب.

ثبت نام در خبرنامه