برنامه کامل ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

هر دو قسمت این برنامه در عین این که ادامه عناوین قبل است ولی جدید است. قسمت اول از فصل ششم آموزهای نو و قسمت اول از فصل یکم گفتنی‌ها کم نیست محتوای برنامه امروز است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه