برنامه کامل ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
مرداد ۱۲, ۱۳۹۹

پیام دوست یکشنبه ها خوشوقت است که قسمت جدیدی را در برنامه خود ارائه نموده و آن «فردای دنیای شیشه ای» است، البته در آغاز «صد پرسش صد پاسخ» را خواهید شنید و بعد با «سر آشکار» همراه می شوید و در نهایت با «فردای دنیای شیشه ای».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه