برنامه کامل ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
۱۲ مرداد ۱۳۹۹

پیام دوست یکشنبه ها خوشوقت است که قسمت جدیدی را در برنامه خود ارائه نموده و آن «فردای دنیای شیشه ای» است، البته در آغاز «صد پرسش صد پاسخ» را خواهید شنید و بعد با «سر آشکار» همراه می شوید و در نهایت با «فردای دنیای شیشه ای».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه