برنامه کامل ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
فروردین ۱۱, ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها در اوّلین برنامهِ عادی خود در سال ۱۳۹۸سه بخش دارد ولی متفاوت با گذشته : ابتدا بازپخش قسمت اوّل میقات سوم و سپس ویژه برنامهِ نوروزیِ ۱+۱۲ تصمیم جدید برای سال جدید و در پایان قسمت جدیدی از دیگر برنامه نوروزیِ تاکسی گپ را تقدیم میکند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه