برنامه کامل ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

برنامه کامل ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
فروردین ۱۱, ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها در اوّلین برنامهِ عادی خود در سال ۱۳۹۸سه بخش دارد ولی متفاوت با گذشته : ابتدا بازپخش قسمت اوّل میقات سوم و سپس ویژه برنامهِ نوروزیِ ۱+۱۲ تصمیم جدید برای سال جدید و در پایان قسمت جدیدی از دیگر برنامه نوروزیِ تاکسی گپ را تقدیم میکند.

ثبت نام در خبرنامه