برنامه کامل ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
۱۱ فروردین ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها در اوّلین برنامهِ عادی خود در سال ۱۳۹۸سه بخش دارد ولی متفاوت با گذشته : ابتدا بازپخش قسمت اوّل میقات سوم و سپس ویژه برنامهِ نوروزیِ ۱+۱۲ تصمیم جدید برای سال جدید و در پایان قسمت جدیدی از دیگر برنامه نوروزیِ تاکسی گپ را تقدیم میکند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه