برنامه کامل ۱۱ آذر ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۱۱ آذر ۱۳۹۸
آذر ۱۱, ۱۳۹۸

پیام دوست امروز را با « این روزها » شروع می کنیم، با نمایش رادیویی « تاریخ به روایت مورخ » ادامه می دیم و با گزیده هایی از یک « سخنرانی » به پایان می بریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه