برنامه کامل ۱۱ آبان ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۱۱ آبان ۱۳۹۹
آبان ۱۱, ۱۳۹۹

پیام دوست یکشنبه ها اکنون با دو برنامه جدید در خدمت عزیزان شنونده است و به این ترتیب چهار قسمت دارد: اول صد پرسش صد پاسخ، دوم سر آشکار، سوم برنامه جدید پیشنهاد ( فصل دوم ) و بالاخره چهارم، دیگر برنامه جدید به نام کوید نامه ۱۹.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه