برنامه کامل ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

برنامه کامل ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
فروردین ۱۰, ۱۳۹۹

بخش های این پیام دوست یکشنبه ها همچون سال گذشته سه قسمت دارد. در بخش اول شنونده صد پرسش صد پاسخ خواهید بود و در بخش دوم سر آشکار برای شما آماده شده و در آخرین بخش کاوشی در تعصب قرار دارد.

ثبت نام در خبرنامه