برنامه کامل ۱۰ تیر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۰ تیر ۱۴۰۲
۱۰ تیر ۱۴۰۲

این برنامه تقدیم می‌شود به تمام زنانی که دهه‌ها بل قرن‌هاست قلمِ شکسته‌ی تاریخ افکار را از نام آن‌ها محروم کرده است و امروز گلوگاه فشرده آن‌ها به‌دست خودکامگان، ترنم استقامت به گوشِ‌وجدانِ بشر می‌اندازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه