برنامه کامل ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

برنامه کامل ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷

پیام دوست این چهارشنبه شامل «زبان قصه‌ها» است که در آن دو قصه روایت می‌شود و سپس مطابق معمول «خبرنگار» را تقدیم می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه