برنامه کامل ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
۱۰ اسفند ۱۴۰۱

پیام دوست این چهارشنبه هم شامل دو بخش «یادگارها» که روایت یک جوان پاک و خالص است و «خبرنگار» که در ادامه برنامه هفته قبل از دستاوردهای کرسی بهائی در دانشگاه مریلند برای صلح جهانی صحبت می‌کند. میباشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه