Program Picture
بردباری
تیر ۵, ۱۳۹۹

این قسمت، معرفی بردباری است و به کودکان یاد داده می‌شود که چگونه دیگر پذیر باشند. پذیرفتن تفاوت‌ها و احترام گذاشتن به آن‌ها هدف اصلی این قسمت است. کاردستی: انگور اتحاد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه