برخورد جهانی با تعصب و تبعیض – بخش ۳

Program Picture
برخورد جهانی با تعصب و تبعیض – بخش ۳
دی ۲۲, ۱۳۹۸

بهزاد: درباره کنوانسیون‌های بین المللی که برای رفع تبعیض در زمینه‌های مختلف ایجاد شدن، صحبت شد و به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل ۲۶ اون رسید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه