برای حقوق بشر بپا خیزید
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹

همانند اکسیژنی که تنفس می‌کنیم، حقوق انسانی ما یک مسئله همگانی، مسلم و جدانشدنی است. حقوق بشر از اصل شأن و شرافت انسانی ما محفاظت می‌کند، در حالی که تبعیض به قلب انسان بودن ضربه می‌زند. تبعیض به درد و رنج تداوم می‌بخشد. تبعیض اغلب منجر به تفرقه، نابرابری، سوءاستفاده، بی‌توجهی، کناره‌گیری و ناامیدی، و حتی نقض حقوق انسانی دیگران می‌شود. ترس و سرزنش افزایش می‌یابد. تعصب، عداوت و تبعیض باعث ایجاد شکاف گسترده‌ای در جوامع می‌شود. خشونت نتیجه تبعیض است. تبعیض به طور سیستماتیک حقوق کامل انسانی را از مردم سلب می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه