برابری جنسیتی، صلح و امنیت جمعی

Program Picture

خبرنگار

برابری جنسیتی، صلح و امنیت جمعی
۲۶ مهر ۱۴۰۲

گفتگو با: خانم نوا کاولین، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، در زمینه برابری جنسیتی و توسعه.

موضوع صلح و امنیت، هم‌چنان از مهم‌ترین، جدی‌ترین و نگران‌کننده‌ترین چالش‌های جوامع انسانی به شمار می‌رود و نقش زنان در ایجاد صلح و امنیت روز به روز آشکارتر می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه