برابری جنسیتی – بخش ۲
فروردین ۱۵, ۱۴۰۱

در قسمت قبل دیدیم که به نظر جاستین فین هیچ کدام از ما کاملا به خواسته‌اش نمی‌رسد مگر اینکه اول به برابری جنسیتی برسیم. و برای رسیدن به برابری جنسیتی باید نگاه‌مان به خصوصیت‌های مرتبط با مردانگی و زنانگی را تغییر دهیم.

ثبت نام در خبرنامه