بخشندگی
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹

روح همه ما انسان‌ها آفریده شده تا بخشنده باشد و خدمت کند برای ساختن جهانی زیباتر. این قسمت سعی دارد تا بخشندگی را به کودکان آموزش دهد.

ثبت نام در خبرنامه