بحران‌های جهانی و جهان آینده

بحران‌های جهانی و جهان آینده

از بحران‌های جهانی چه می‌آموزیم؟ در این برنامه‌ها تلاش می‌شود به کمک نامه‌های حضرت ولی ‌امرالله و پیام‌ها و بیانیه‌های بیت ‌العدل ‌اعظم به این سوال پاسخ داده شود و به مواردی نظیر موارد زیر اشاره گردد:
· درک ناکارآمدی و ناتوانی نظام‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود
· حل مشکلات جهانی در گرو همبستگی و اتحاد نوع بشر است
· لزوم انداختن طرحی نو
· اهمیت پیوستن به جامعهٔ بهائی در تلاش آن برای ساختن مدنیت جهانی آینده

از بحران‌های جهانی چه می‌آموزیم؟ در این برنامه‌ها تلاش می‌شود به کمک نامه‌های حضرت ولی ‌امرالله و پیام‌ها و بیانیه‌های بیت ‌العدل ‌اعظم به این سوال پاسخ داده شود و به مواردی نظیر موارد زیر اشاره گردد:
· درک ناکارآمدی و ناتوانی نظام‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود
· حل مشکلات جهانی در گرو همبستگی و اتحاد نوع بشر است
· لزوم انداختن طرحی نو
· اهمیت پیوستن به جامعهٔ بهائی در تلاش آن برای ساختن مدنیت جهانی آینده

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه