Program Picture

بحران بیکاری در ایران

بهمن ۳۰, ۱۳۹۹

در گفتگویی با دکتر هوشمند بدیعی، اقتصاددان، بحران بیکاری در ایران رو بررسی می کنیم. دکتر بدیعی به دلایل بیکاری در جامعه ایران اشاره میکنند و به راهکارهای موفق در سطح جهان برای برون رفت از شرایط موجود میپردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه