بحران بیکاری در ایران
بهمن ۳۰, ۱۳۹۹

در گفتگویی با دکتر هوشمند بدیعی، اقتصاددان، بحران بیکاری در ایران رو بررسی می کنیم. دکتر بدیعی به دلایل بیکاری در جامعه ایران اشاره میکنند و به راهکارهای موفق در سطح جهان برای برون رفت از شرایط موجود میپردازند.

ثبت نام در خبرنامه