Program Picture

کیوسک

بحران بیکاری در ایران

۳۰ بهمن ۱۳۹۹

در گفتگویی با دکتر هوشمند بدیعی، اقتصاددان، بحران بیکاری در ایران رو بررسی می کنیم. دکتر بدیعی به دلایل بیکاری در جامعه ایران اشاره میکنند و به راهکارهای موفق در سطح جهان برای برون رفت از شرایط موجود میپردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه