با چراغ گرد شهر

Program picture

با چراغ گرد شهر

با چراغ گرد شهر، بهانه‌ای است برای نشان دادن انسان‌هایی که هنوز ارزش‌های انسانی و خدمت به همنوع برایشان بخشی از زندگی است، همزمان با نشان دادن شهرهای مختلف دنیا که این افراد در آن‌ها زندگی می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه