با چراغ گرد شهر

Program picture

با چراغ گرد شهر

با چراغ گرد شهر، بهانه‌ای است برای نشان دادن انسان‌هایی که هنوز ارزش‌های انسانی و خدمت به همنوع برایشان بخشی از زندگی است، همزمان با نشان دادن شهرهای مختلف دنیا که این افراد در آن‌ها زندگی می‌کنند.

با چراغ گرد شهر، بهانه‌ای است برای نشان دادن انسان‌هایی که هنوز ارزش‌های انسانی و خدمت به همنوع برایشان بخشی از زندگی است، همزمان با نشان دادن شهرهای مختلف دنیا که این افراد در آن‌ها زندگی می‌کنند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه