Program Picture

با چراغ گرد شهر

پرت استرالیا/ مالینی پارکر

۲۸ فروردین ۱۳۹۹

مالینی نقاش، نویسنده و خواننده است و می‌خواهد زیبایی‌های وجود انسانی را از طریق نقاشی، موزیک و آموزش به جامعه جهانی بشناساند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه