Program Picture

با چراغ گرد شهر

سن رافائل آمریکا/ بهار و پیمان محمد حسنی

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

بهار و پیمان هر دو مهندس کامپیوتر هستند ولی بخش بزرگی از زندگیشان صرف خدمت به کودکان محروم شهرهای اطراف و آموزش آن‌ها می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه