با هم در خانه

program picture

با هم در خانه

گاهی وضعیت دنیا دچار چنان وخامتی می‌شود که انسان‌ها هیچ پیش‌بینی و آمادگی نسبت به آن ندارند. ویروس کرونا از همین قسم چالش‌هاست که اهل عالم را به خود گرفتار کرده، اگرچه این گرفتاری عالمیان را مضطرب و پریشان نموده اما فراموش نکنیم که ظلمت شب را روشنایی روز در پی است. چگونگی گذر از این بحران عالم گیر به فرد فرد ما انسان‌ها بستگی دارد، باید به جد کوشش نماییم تا مظهر دلگرمی و امید برای خویشان و دوستان گردیم و سبب رشد خود و دیگران شویم. در برنامه با هم در خانه سعی داریم تا در این روزهای قرنطینه با انتقال تجارب افراد از اقصی نقاط دنیا و بهره‌گیری از نظرات پزشکان و کارشناسان روانشناسی در کنار شنونده‌های عزیزمان باشیم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه