Program Picture

آموزه‌های نو

با ترس‌های‌تان روبرو شوید

۲۷ تیر ۱۴۰۱

شایان صَفَر حرفۀ خطرناکی دارد: بدل‌کاری. چرا کسی باید به استقبال خطر برود؟ به نظر شایان روبرو شدن با ترس نه تنها قوای ذهنی و عقلی ما را تقویت می‌کند بلکه سبب تعالی و رشد روحانی ما هم می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه