Program Picture

فردای دنیای شیشه‌ای

با بُعد پزشکی
۱۹ مرداد ۱۳۹۹

بعد پزشکی یکی از ابعاد مهم و اساسی در پیشبرد جامعه است. در این قسمت با شنیدن صحبت‌های یک پزشک عمومی متوجه می‌شویم که آیا می‌توان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه