تأمّل در آثار الهی

Program Picture

با اندیشمندان

تأمّل در آثار الهی
۰۴ مهر ۱۳۹۴

در این قسمت به لزوم دعا و تعمّق و تأمّل در آثار الهی اشاره می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه