جامعه بهائی و الگویی برای وحدت

Program Picture

بانوی سرزمین من

جامعه بهائی و الگویی برای وحدت
۳۰ فروردین ۱۳۹۸

نخستین گام، برای دستیابی به فرآیند بلند مدت، وحدت و اتحاد، چیست؟ چنین به نظر میرسد که حس شهروندی جهانی در میان افراد بشر رو به افزایش است، و رشد چنین نگرشی خود حاکی از افزایش آگاهی است، آگاهی و تامل نسبت به یگانگی نوع انسان، و تعلق او به قومی واحد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه