زنانه شدن سالمندی و خطر افسردگی

Program Picture

بانوی سرزمین من

زنانه شدن سالمندی و خطر افسردگی
۱۳ مهر ۱۳۹۷

اگر چه در ایران با توجه به آمارها، جمعیت مردان بیش از زنان است، اما در میان سالمندان این مسئله برعکس می‌باشد و تعداد زنان بیشتر از مردان است و بسیاری از آن‌ها به سبب خانه نشین بودن، در معرض افسردگی قرار دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه