Program Picture

بانوی سرزمین من

توانمندی زنان
۰۴ اسفند ۱۳۹۶

توانمندی زنان و میزان حضور آن‌ها در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یکی از شاخص‌های عدالت اجتماعی می‌باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه