نگاهی اجمالی به حقوق حقه کودکان

Program Picture

بانوی سرزمین من

نگاهی اجمالی به حقوق حقه کودکان
۰۸ تیر ۱۳۹۷

اعلامیه‏ حقوق کودک، بیان کننده حقوقی است که تمامی آن، با آنچه که سال‏‌ها پیش، در آثار بهائی مورد تاکید قرار گرفته، توافق دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه