بام خانه ما دو هوا دارد

Program Picture
بام خانه ما دو هوا دارد
بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

ستمی که بر نیمی از جمعیت جهان رفته است تنها به خاطر وزنه‌های نابرابر ترازوهای ما آدمیان در زندگی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه