بازتاب

بازتاب

بازتاب در تلاش است تا با حضور کارشناسان بهائی و غیر بهائی به طرح مطالب اجتماعی اعتقادی و تفکر برانگیز پرداخته و به نمایندگی از طرف یک بیننده منصف و پرسشگر این مطالب را به چالش بکشد و از این طریق منعکس کننده نظرات کارشناسان و بینندگان باشد.

این برنامه به منظور مشارکت در گفتمان های روز جوانان ایران و نشان دادن زوایای مختلف یک موضوع و بالمال کمک به حل مشکلات طرح شده در این گفتمان ها با توجه به دیدگاه های بهائی و یا پاسخ به سوالات وشبهات احتمالی جامعه در قبال این مطالب در محیطی صمیمی و آزاد تهیه می گردد.
مدت هر برنامه ٣٠ دقیقه هر دو هفته یکبار

بازتاب در تلاش است تا با حضور کارشناسان بهائی و غیر بهائی به طرح مطالب اجتماعی اعتقادی و تفکر برانگیز پرداخته و به نمایندگی از طرف یک بیننده منصف و پرسشگر این مطالب را به چالش بکشد و از این طریق منعکس کننده نظرات کارشناسان و بینندگان باشد.

این برنامه به منظور مشارکت در گفتمان های روز جوانان ایران و نشان دادن زوایای مختلف یک موضوع و بالمال کمک به حل مشکلات طرح شده در این گفتمان ها با توجه به دیدگاه های بهائی و یا پاسخ به سوالات وشبهات احتمالی جامعه در قبال این مطالب در محیطی صمیمی و آزاد تهیه می گردد.
مدت هر برنامه ٣٠ دقیقه هر دو هفته یکبار

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه