Program Picture

بازتاب

فقر و مشکلات اقتصادی – بخش ۲

۰۸ خرداد ۱۳۹۵

یک درصد جمعیت جهان ثروتی بیش از نصف مردم دنیا دارند؛ و در مقابل، تعداد کسانی که زیر خط فقرند رو به افزایش است. آیا نظام مالیاتی جهان برای توزیع ثروت موثر نیست؟ کارشناسان اقتصادی مشکل را در چه می‌بینند و چه راه حل‌هایی را پیش روی جهانیان می‌گذارند؟ نتایج و تبعات این مشکلات چیست؟ تعالیم بهائی چه راه‌هایی را برای مشکلات اقتصادی مطرح می‌کند؟ در این برنامه، ایرج عابدیان دکترای اقتصاد و فرهاد ثابتان دکترای اقتصاد میهمانان شاهرخ کوهستانی هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه