Program Picture

بازتاب

حقوق اقلیت‌ها – بخش ۲

۰۵ خرداد ۱۳۹۷

چرا حقوق اقلیت‌ها در بعضی جوامع نقض می‌شود؟ آیا حقوق اقلیت‌ها در ایران هم با این مشکل مواجه است؟ در حالی که حکومت مدعیست اقلیت‌ها از حقوق کامل برخوردارند و در مجلس قانون‌گذاری نماینده دارند. چه گروه‌هایی در ایران آسیب بیشتری دیده‌اند؟ اقلیت‌ها چه خطراتی را برای حکومت به وجود می‌آورند؟ شاهرخ کوهستانی در بازتاب میزبان مرجان گرین بلت فعال حقوق بشر و بیژن معصومیان دکترا در طراحی سیستم‌های آموزشی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه