Program Picture

بازتاب

بهائی، جرم یا عقیده؟ – بخش ۲

۲۹ دی ۱۳۹۷

ابعاد قانونی برخورد با دگراندیشان از جمله جامعه بهائی چیست؟ حقوق آن‌ها کدام است و چگونه از آن بهره‌مند می‌شوند؟ چرا علیرغم انکار جرم شناخته شدن اعتقاد به دیانت بهائی با آنان چون مجرمین برخورد می‌شود؟ این اعمال غیر قانونی چیست و برخورد جامعه بهائی با آن چگونه بوده است؟
در ادامه بحث بهائی، جرم یا عقیده و همچنان با حضور دکتر فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهائی و سرکار خانم فریبا داوودی مهاجر فعال مدنی، شاهرخ کوهستانی به بررسی و ابعاد بیشتری از این موضوع خواهد پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه