Program Picture
بابک
شهریور ۲۴, ۱۳۹۵

بابک با عشق زندگی کرده. او در پناه این ودیعه خداداد که در ایران جرم دانسته شده مسیر زندگی خود را ساخته و از همین راه کرامتش را بازیافته. زندگی او را در این زیستن از نو دنبال کنید.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه