این روزها

این روزها

این روزها، حکایت هایی است جالب و شنیدنی و تأمّل برانگیز از تجربه های روزهای همۀ ما، تجربه هایی از شکست ها و پیروزیها، از همدلی ها و همدردیها و از یادآوریها و یادگیریها! حکایتهایی که گاهی الهام گرفته و گاهی هم بازگو کنندۀ رویدادهای واقعی است. این روزها، هر دوهفته یکبار، روزهای دوشنبه، از صدای رادیو پیام دوست پخش میشود. نوشین آگاهی نویسنده و مجری این برنامه است.

این روزها، حکایت هایی است جالب و شنیدنی و تأمّل برانگیز از تجربه های روزهای همۀ ما، تجربه هایی از شکست ها و پیروزیها، از همدلی ها و همدردیها و از یادآوریها و یادگیریها! حکایتهایی که گاهی الهام گرفته و گاهی هم بازگو کنندۀ رویدادهای واقعی است. این روزها، هر دوهفته یکبار، روزهای دوشنبه، از صدای رادیو پیام دوست پخش میشود. نوشین آگاهی نویسنده و مجری این برنامه است.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه