این روزها به یاد تو

program picture

این روزها به یاد تو

این روزها به یاد تو، یادی است از قربانیان دگراندیشی و زندانیان ایران‌زمین، مردان و زنان و کودکانی که برای احقاق حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسانی خود و همۀ انسان‌ها تلاش و فداکاری می‌کنند. این روزها به یاد تو، هر دو هفته یکبار، روزهای دوشنبه از صدای رادیو پیام دوست پخش می‌شود و نوشین آگاهی نویسنده و مجری این برنامه است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه