روز استقلال آمریکا

Program Picture

این روزها به یاد تو

روز استقلال آمریکا
۱۳ تیر ۱۴۰۱

تاملی در مفهوم استقلال و اهمیت یگانگی، برابری و صلح جهانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه