به یاد کودکان از یاد رفته ایران‌زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد کودکان از یاد رفته ایران‌زمین
۲۶ تیر ۱۳۹۶

کودکانی که خرید و فروش می‌شوند، اعضای بدنشان قاچاق می‌شود و یا اجسادشان در بیابان‌ها رها می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه