این روزها به یاد تو – به یاد شهروندان ایران زمین

این روزها به یاد تو
این روزها به یاد تو – به یاد شهروندان ایران زمین
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹

در این روزها که جهان با خطر ویروس مرگ بار کرونا روبه روست شهروندان ایران زمین همچنان دستگیر، شکنجه، زندان و اعدام می شوند.

ثبت نام در خبرنامه