اکسیر

اکسیر

دورانی آغاز شد که در آن، جوهره نفوس به محک امتحان گذاشته شد. جواهر بسیاری بودند که در مرداب نفس‌پرستی غرق شدند و سنگ و خاک بسیاری با تربیت الهی، مروارید و گوهر شدند و درخشیدند، دوران جدیدی آغاز شد؛ دوران اکسیر. در این نمایش رادیویی شما با داستان های زندگی اولین پیروان حضرت باب آشنا می‌شوید.

دورانی آغاز شد که در آن، جوهره نفوس به محک امتحان گذاشته شد. جواهر بسیاری بودند که در مرداب نفس‌پرستی غرق شدند و سنگ و خاک بسیاری با تربیت الهی، مروارید و گوهر شدند و درخشیدند، دوران جدیدی آغاز شد؛ دوران اکسیر. در این نمایش رادیویی شما با داستان های زندگی اولین پیروان حضرت باب آشنا می‌شوید.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه