اکسیر

program picture

اکسیر

دورانی آغاز شد که در آن، جوهره نفوس به محک امتحان گذاشته شد. جواهر بسیاری بودند که در مرداب نفس‌پرستی غرق شدند و سنگ و خاک بسیاری با تربیت الهی، مروارید و گوهر شدند و درخشیدند، دوران جدیدی آغاز شد؛ دوران اکسیر. در این نمایش رادیویی شما با داستان های زندگی اولین پیروان حضرت باب آشنا می‌شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه