Program Picture

اکسیر

قسمت ۱۰
۱۳ بهمن ۱۴۰۰

پس از وصول نامه باب الباب حضرت باب رهسپار سفر حج شدند. سفری که نه ماه طول کشید و سرپرستی خانواده خود را به دایی خود سپرده و فقط جناب قدوس و مبارک خادم حضرتشان همراهشان بودند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه