اون روزها و این روزها

این روزها
اون روزها و این روزها
مهر ۲۰, ۱۳۹۴

حکایت قوۀ حافظۀ اون روزها و فراموشی دیجیتالی این روزها …

ثبت نام در خبرنامه